Maksutonta apua koulukiusaamisen uhreille

Tyypillinen lähtötilanne

Koulukiusaamista pidetään valitettavan usein koulun sisäisenä asiana. Siihen yritetään puuttua esimerkiksi neuvotteluin osapuolten välillä. Kiusaaja ja kiusattu eivät kuitenkaan ole tasavertaisessa asemassa, eikä näennäinen sopu aikuisten edessä kanna pitkälle. Vanhemmat kokevat avuttomuutta lapsensa tuskan edessä, kun tämän mielenterveys ja itsetunto uhkaavat kärsiä loppuelämään vaikuttavalla tavalla. Jopa koulun vaihtaminen voi käydä mielessä.
Usein jää huomaamatta, että laki tarjoaa voimakkaat keinot kiusaamiseen puuttumiseksi.

Laki suojaa kiusattua

Kiusaaminen täyttää usein rikoksien tunnusmerkkejä. Esimerkiksi nimittelyssä on kyse kunnianloukkauksesta, fyysisessä kajoamisessa pahoinpitelystä ja omaisuuden tuhoamisessa vahingonteosta. Myös yksityiselämää loukkaavan tiedon levittäminen on kriminalisoitu rikoslaissa.
Laki suojaa lapsia ja nuoria siinä missä aikuisiakin. Koulukiusaaminen on usein myös brutaalimpaa kuin ne teot, joista aikuiset joutuvat säännönmukaisesti vastuuseen, ja sillä voi olla myös pidempikestoiset ja vakavammat vaikutukset kiusattuun kuin aikuisten välisillä teoilla.
Myös alaikäisestä kiusaajasta voi tehdä rikosilmoituksen ja tältä voi vaatia korvauksia esimerkiksi kivusta, särystä ja kärsimyksestä. Vahingonkorvausvelvollisuus syntyy niissäkin tilanteissa, joissa kiusaajan alle 15 vuoden ikä estää rikosoikeudellisen vastuun syntymisen. Korvausten suuruusluokka vaihtelee tyypillisissä tekomuodoissa joistakin sadoista aina tuhansiin euroihin asti.

Vaikutukset osapuoliin

Tutkimukset osoittavat, että jo teon tunnistaminen rikokseksi auttaa uhria toipumaan tapahtumasta. Lisäksi kiusatun itsetunto kohenee, kun lain näytetään olevan hänen puolellaan. Lain osoitetaan suojaavan kiusattua myös tulevaisuudessa niin, että kiusaamisen toistuminen johtaisi myös korvaus- ja mahdollisen rikosvastuun toistumiseen.
Kiusattu saa siis taloudellisen korvauksen kokemastaan vääryydestä. Korvauksia voi useissa rikostyypeissä hakea suoraan Valtiokonttorista. Tällöin Valtiokonttori maksaa korvaukset kiusatulle, ja perii niitä sitten kiusaajalta. Vahingonkorvauksista riitelemisen voi siten useissa tapauksissa jättää tämän organisaation tehtäväksi. Näin myös prosessia saadaan nopeutettua.

Vaikutukset vanhempiin

Sen ohella, että lakiin turvautuminen näyttää rajat kiusaajalle, se havahduttaa myös kiusaajan vanhempia puuttumaan tämän käyttäytymiseen. Tältä osin vaikutus perustuu kahteen seikkaan:
  1. Alaikäisestä tehtävästä rikosilmoituksesta seuraa aina lastensuojeluilmoitus. Tämän myötä myös kiusaaja pääsee tarvitsemansa avun piiriin, ja lisäksi tieto rikollisesta käyttäytymisestä kantautuu hänen huoltajiensa tietoon. Kun vanhemmatkin oppivat tunnistamaan käyttäytymisen rikolliseksi, heidän suhtautumisensa tilanteeseen vakavoituu.
  2. Jos kiusaaja on kykenemätön tai haluton maksamaan määrättyjä korvauksia, hän saa maksuhäiriömerkinnän. Merkinnän uhatessa ulosottoviranomainen on yhteydessä huoltajiin, jotka usein maksavat korvaukset. Näin myös korvaukset – ja uhka niiden toistumisesta – herättelevät vanhempia puuttumaan lapsensa käyttäytymiseen.

Jatkuuko kiusaaminen?

Kiusattu ja hänen huoltajansa voivat pelätä, että rikosilmoitus ja korvausten vaatiminen johtavat kostotoimenpiteisiin kiusaajan puolelta. Tekojen rikollisen luonteen ja korvausvastuun osoittamisen kiusaajalle sekä tämän huoltajille voi kuitenkin odottaa torjuvan kiusaamista. Mikäli keinot koetaan riittämättömiksi, voi myös lähestymiskiellon hakeminen tulla kyseeseen.
Jos kiusaamiseen ei reagoida, voi kiusattu näyttäytyä kiusaajan silmissä helppona uhrina. Laittomuuksien edessä alistuminen voidaan kokea eräänlaisena oikeutuksena käytöksen jatkamiselle. Näin ollen kiusatun terveyden ja itsetunnon suojeleminen edellyttää monesti vastareaktioon ryhtymistä.

Paljonko lakimiehen apu maksaa?

Lakiin turvautumista saattaa vähentää yleinen käsitys siitä, että juristiin turvautuminen olisi kallista. Valtiokonttori kuitenkin maksaa lakimiehen palkkion tilanteissa, joissa korvauksia haetaan siltä. Lisäksi rikosilmoituksen voi tehdä sähköisesti ja autamme sen tekemisessä maksutta.
Kaikissa rikostyypeissä korvauksia ei saa Valtiokonttorista. Niissäkin tapauksissa korvauksien hakeminen on riskitöntä silloin, kun syyttäjä päättää nostaa syytteen asiassa. Tällöin syyttäjä ajaa tyypillisesti myös uhrin vahingonkorvausoikeudellisia vaatimuksia. Syyttäjä ei kuitenkaan arvioi vaadittavien korvauksien määrää, vaan tämä tehtävä jää lakimiehelle. Siltä osin, kun alaikäisellä ei ole huomattavia tuloja tai varallisuutta, hän saa kuitenkin maksutonta oikeusapua. Tällöin valtio siis maksaa juristin palkkion.
Haastavimmissa tapauksissa korvauksien saaminen edellyttää asian saattamista tuomioistuimen ratkaistavaksi. Tällöinkin, mikäli kiusatulla itsellään ei ole huomattavia varoja tai varallisuutta, on oikeudenkäynti ja lakimieheen turvautuminen maksutonta. Jos tuomioistuin kuitenkin katsoo, ettei korvauksille ole perusteita, voi se määrätä kiusatun maksamaan kiusaajansa avustajan palkkion. Tästä syystä on paikallaan pohtia sitä, tyydytäänkö tekijän ja tämän vanhempien herättelemiseen rikosilmoituksella ja sitä seuraavalla lastensuojeluilmoituksella, vai onko myös korvauksien vaatiminen riskin arvoista. Tätä pohtiessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, mikä riittää kiusatun itsetunnon kohottamiseen ja sen turvaamiseen myös tulevaisuudessa.

Yhteenveto

Autamme arvioimaan sitä, täyttääkö koulukiusaaminen rikosten tunnusmerkistöjä ja minkälaisiin korvauksiin uhrilla olisi oikeus. Kerromme myös, mistä, millä tavalla ja millaisella riskillä oikeussuojaa tulisi tapauksessanne hakea. Tämän keskustelun käyminen on kanssamme aina maksutonta.
Mikäli sitten haluatte ryhtyä toimenpiteisiin, autamme rikosilmoituksen tekemisessä ja korvauksien hakemisessa. Myös näissä tapauksissa apu on usein alusta loppuun maksutonta. Kerromme aina etukäteen, mikäli näin ei ole. Ole siis huoletta yhteydessä, niin lähdetään yhdessä pohtimaan parasta ratkaisua kiusaamisen lopettamiseen, ja siihen, että toipuminen voi alkaa.

Ota yhteyttä

Palaamme asiaan viimeistään seuraavan arkipäivän aikana.
Kiitos! Viestisi on toimitettu onnistuneesti ja olemme sinuun pian yhteydessä!
Ohops! Jotain meni vikaan. Yritä uudestaan.
Asianajaja Jarno Heino
Jarno Heino
OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
jarno.heino@lastenjanuortenjuristit.fi

Olen rikos- ja vahingonkorvausoikeudesta siinä määrin kiinnostunut lakimies, että olen kirjoittanut aloilta vertaisarvioituja, tieteellisiä julkaisuja. Myös minua on kiusattu koulussa, joten koen luontevaksi soveltaa osaamistani kiusattujen auttamiseksi.  

Asianajaja Anna Nyrhinen
Anna Nyrhinen
OTM, Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
anna.nyrhinen@lastenjanuortenjuristit.fi

Olen lapsiperheiden juridisiin kysymyksiin erikoistunut juristi. Osaamiseni ydintä ovat lapsen oikeudet ja niiden toteutuminen kaikilla yhteyskunnan osa-alueilla. Koen tärkeäksi lasten ja nuorten kehityksen turvaamisen kiusaamiseen puuttumisella.  

Käytämme evästeitä ja muita tunnisteita asiakaspalvelun ja palvelun kehittämiseen. Voit valita, mitä tietoja saamme kerätä sinusta.

Salli pakolliset evästeetSalli kaikki evästeet